EMB-Finland Oy

10 vuot­ta…

EMB-Fin­land Oy:n perus­teet raken­net­tiin jo yli kym­me­nen vuot­ta sit­ten vuon­na 2008, sil­loin nimel­lä Tuli Bro­dee­raus. Kevääl­lä 2018 toi­min­nan kas­vaes­sa perus­tet­tiin toi­mi­ni­men rin­nal­le oma osa­keyh­tiö. Sit­keä yrit­tä­mi­nen on kan­nat­tau­nut, eikä haus­kuus tai hul­luus­kaan ole toi­min­nas­ta puut­tu­nut. Vuo­det allal­la ovat olleet mie­len­kiin­toi­sia ja opet­ta­vai­sia­kin, on ollut muka­va saa­da olla muka­na ala­ti muut­tu­vas­sa bisneksessä.

Toi­mi­pis­teem­me ja myyn­ti­kont­to­rim­me sijait­see Poris­sa, ja olem­me mai­nos-ja lii­ke­lah­joi­hin kes­kit­ty­vä pai­no­ta­lo. Val­mis­tam­me pai­na­tuk­sia ja bro­dee­rauk­sia niin yri­tyk­sil­le, seu­roil­le kuin yksi­tyi­sil­le hen­ki­löil­le­kin. Oma tuo­tan­to­ti­lam­me sijait­see kes­kus­tan kupees­sa, van­hal­la perin­teek­kääl­lä teh­da­sa­lu­eel­la Sam­po Rosen­lewin teh­tai­den vie­res­sä. Voit tul­la tutus­tu­maan teks­tii­lei­hin myös pai­kan pääl­lä Show Roo­mis­sam­me arki­sin kel­lo 8-16 välillä.

Myyn­ti­kont­to­rin kans­sa saman katon alla toi­mii myös varas­to ja pai­no, jos­ta saa­daan kaik­kiin tuot­tei­siin pai­no- ja merk­kaus­pal­ve­lut nopeal­la ja jous­ta­val­la aika­tau­lul­la. Yli 10 vuo­den aika­na on alan tun­te­mus tul­lut erin­omai­sek­si, ja pysy­viä asia­kas­suh­tei­ta on luo­tu. Myös kak­si isoa alan maa­han­tuo­jaa luot­ta­vat EMB-Fin­lan­din toi­min­taan ja varas­toi­vat tär­keim­piä tuot­tei­taan tilois­sam­me. Meil­tä saa siis ideoi­ta ja tuot­tei­ta val­miik­si merkattuina.

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa tutustumaan!