Yrityksille

Pal­ve­lem­me ensi­si­jai­ses­ti yri­tys- ja yhtei­sö­asiak­kai­ta. Hin­nat net­ti­si­vuil­lam­me ovat kaut­taal­taan ilmoi­tet­tu arvonlisäverollisina.

Tuotantoajat

Nor­maa­li tuo­tan­toai­ka on noin kak­si viik­koa vedok­sen hyväksymisestä.

Mikä­li tilauk­sel­la­si on kii­re eikä kak­si viik­koa rii­tä, kan­nat­taa lähet­tää tar­jous­pyyn­tö ja ker­toa ensim­mäi­se­nä tavoi­te­ai­ka­tau­lu, johon men­nes­sä tekstiilit/tavarat tar­vit­set. Pika­toi­mi­tus­vaih­toeh­dot saat­tavt ovat lisä­mak­sul­li­sia aina sen het­ki­ses­tä kii­re­ti­lan­tees­ta riippuen.

Nopeim­mil­laan pys­tym­me toteut­ta­maan pai­na­tuk­sia ja logo­mer­kin­tö­jä jopa 1-2 päivässä.

Mallikappaleet

Jos tar­vit­set mal­li­kap­pa­lei­ta esi­mer­kik­si sovi­tus­ta var­ten, ota yhteyt­tä myyn­tiim­me. Huo­mioit­han että, mal­li­kap­pa­leet ovat useim­mi­ten pai­na­mat­to­mia ja ne tulee palaut­taa sovi­tuk­sen jäl­keen. Vali­koi­maan pää­see tutus­tu­maan vie­rai­le­mal­la Show­roo­mis­sam­me Poris­sa Kone­pa­jan­ran­ta 2. Olem­me avoin­na arki­sin 8-16 väli­se­nä aikana.

Annam­me mie­lel­läm­me lisä­tie­toa, olet­te vail­la sit­ten yri­tys­teks­tii­le­jä, yri­tys­lah­jo­ja, mes­su­re­kvi­sit­taa. Pyy­dä tar­jous, autam­me mielellämme!

Autamme mielellämme erityistoiveiden kanssa!