Painomenetelmät

Silkkipainatus

Silk­ki­pai­na­tus on edul­li­sin logo­pai­na­tuk­sen toteu­tus­ta­pa kun pai­net­ta­va mää­rä on vähin­tään kym­me­niä tai sato­ja teks­tii­le­jä. Mai­nos­teks­tii­leis­sä ja yri­tys­vaa­te­tuk­ses­sa silk­ki­pai­na­mal­la teh­ty yksi­löin­ti on kus­tan­nus­te­ho­kas ja näyt­tä­vä tapa yksi­löi­dä pro­fii­li­vaa­te­tus. Pai­no­vä­rien avul­la voi­daan teh­dä lähes mil­lai­nen tahan­sa pai­na­tus yhdes­tä jopa kym­me­niin värei­hin, myös neli­vä­ri­siin valokuvapainatuksiin.

Erit­täin pie­nis­sä siir­to­ku­va­pai­na­tus ovat sopi­vin mene­tel­mä pai­naa mai­nos­teks­tii­lit edullisesti.

Brodeeraus

Bro­dee­raus on erin­omai­nen logo­mer­kin­nän mene­tel­mä joka ei kulu pesus­sa. Bro­dee­rat­tu­na val­mis­tet­ta­va teks­tii­li mer­ki­tään eri väri­siä lan­ko­ja käyt­täen, jol­loin logos­ta tulee pit­käi­käi­nen ja tyy­li­käs. Bro­dee­raa­mi­nen sopii par­hai­ten teks­tii­lei­hin jois­sa on riit­tä­vän ryh­di­käs poh­ja bro­dee­rauk­sen toteuttamiselle.

Ylei­sim­min bro­dee­raus­ta käy­te­tään mm. lip­pik­siin, capit, pikeet-ja poo­lo­pai­dat, hup­pa­rit ja ulko­ta­kit, fleece-takit, pai­dat ja pipot.

Bro­dee­raus vaa­tii eri­tyi­sen bro­dee­raus­oh­jel­man, johon bro­dee­rat­ta­va kuvio ensin luo­daan. Ohjel­mas­sa toteu­tuk­sen yksi­tyis­koh­dat kuten lan­gan suun­nat, tiheys ja värit käy­dään läpi ennen bro­dee­rauk­sen aloittamista.

Siirtokuvapainatus

Siir­to­ku­va­pai­na­tus tar­koit­taa präs­sät­tä­vää kal­voa, joka kiin­ni­te­tään kuu­muu­den avul­la teks­tii­lin pin­taan. Siir­to­ku­va­pai­na­tus on erin­omai­nen tapa pai­naa esi­mer­kik­si huo­mio­lii­vit, kos­ka pai­no­jäl­ki on tasai­nen, yhte­näi­nen ja hie­man muo­vi­sen näköi­nen. Siir­topräs­säyk­sen avul­la pai­na­tuk­ses­ta saa­daan eheä ja yhtenäinen.

Siir­to­ku­vapräs­säys mah­dol­lis­taa myös väri­ku­vien pai­na­mi­sen. Täl­löin pai­nam­me väril­li­sen pai­no­ku­van eri­tyi­sel­le siir­to­ku­va­ma­te­ri­aa­lil­le joka präs­sä­tään sel­lai­se­naan teks­tii­liin. Siir­to­kal­vot on useim­mi­ten val­mis­tet­tu poly­ure­taa­nis­ta ja ne kes­tä­vät hyvin myös pesun kun­han nou­da­te­taan pai­no­me­ne­tel­mä­koh­tai­sia eri­tyis­oh­jei­ta. Todel­la pie­net pai­na­tuk­sen yksi­tyis­koh­dat eivät usein­kaan ole toteu­tet­ta­vis­sa siir­to­kal­vol­la joten pai­noai­neis­to tar­kas­te­taan täl­lais­ten varal­ta ennen tuotantoa.

Kangasmerkit

Kan­gas­mer­kil­lä logo­yk­si­löin­ti on edul­li­nen ja moni­puo­li­nen vaih­toeh­to, jos halu­taan toteut­taa usei­ta eri­lai­sia teks­tii­le­jä yhte­näi­sel­lä brän­dil­lä. Kan­gas­mer­kit voi­daan toteut­taa joko kudot­tu­na tai bro­dee­rat­tu­na, läm­pöpräs­säyk­seen sopi­val­la lii­mal­la tai vaik­ka­pa velc­ro-kiin­ni­tyk­sel­lä. Suo­si­tuin tuo­tan­to­ta­pa kan­gas­merk­kien val­mis­tuk­seen on kudot­tu kan­gas­merk­ki, jos­sa koko kuva-ala on samal­la tasol­la siis­tis­ti ja tii­viis­ti kudot­tu­na eri väri­sis­tä lan­gois­ta. Toi­nen val­mis­tus­me­ne­tel­mä on toteut­taa bro­dee­rat­tu kan­gas­merk­ki, joka teh­dään val­miin kan­gas­poh­jan pääl­le ja eri väri­set bro­dee­raus­lan­gat ovat pin­nas­ta sel­väs­ti kohollaan.

UV-tulostus

Olem­me inves­toi­neet tule­vai­suu­teen ja osta­neet UV-print­te­rin. UV-print­te­ril­lä voi­daan tulos­taa mil­tein mil­le tahan­sa pin­nal­le, kuten puul­le, muo­vil­le, puris­te­le­vyil­le, lasil­le, ja jopa peh­meil­le mate­ri­aa­leil­le kuten nahal­le. UV-Lait­teem­me sopii erin­omai­ses­ti lah­ja­tuot­tei­den ja pro­mo­tuot­tei­den val­mis­tuk­seen. Myös pak­kauk­set ja värik­käät prin­tit lasi- tai akryy­li­pal­kin­toi­hin onnis­tu­vat mainiosti.

UV-print­te­ri on uniik­ki tek­no­lo­gia, jos­sa mus­te teh­dään kes­tä­väk­si kovet­ta­mal­la se mata­la­läm­pöi­sel­lä uv-valol­la. Käy­tös­säm­me on CMYK-värit, sekä nii­den lisäk­si val­koi­nen ja väri­tön mus­te. Val­kois­ta mus­tet­ta voi­daan käyt­tää joko aksent­ti­na tai sil­lä voi­daan luo­da poh­ja, joka kir­kas­taa mui­ta väre­jä. Kirk­kaal­la mus­teel­la voi­daan luo­da kol­miu­lot­teis­ta efek­tiä ja lisä­tä pin­nan kiinnostavuutta.

UV-pai­na­tus tek­niik­ka sovel­tuu monen­lai­siin eri tuotteisiin.Voimme esi­mer­kik­si koris­tel­la säh­kö­lait­tei­ta, jot­ka rik­kou­tui­si­vat kuu­ma- tai mär­kä­pai­na­tuk­ses­sa. Pai­na­tus­tek­niik­ka sovel­tuu myös monen kokoi­sil­le esi­neil­le. Paras tulos syn­tyy tasai­sil­le pin­noil­le, kuten mui­den­kin pai­no­tek­nii­koi­den paris­sa. Pai­no­tek­niik­ka on ympä­ris­tö- ja ener­giays­tä­väl­li­nen. Lai­te ei vie suur­ta mää­rää ener­gi­aa ja saa­ta­vil­la on ainoas­taan eco-musteita.

Hin­noit­te­lem­me UV-tulos­teet tuot­tei­den koon, mää­rän ja prin­tat­ta­van pin­ta-alan mukai­ses­ti. Suu­rem­mil­le mää­ril­le kap­pa­le­hin­ta on edul­li­nen, mut­ta pyrim­me pitä­mään myös yksit­täis­ten kap­pa­lei­den hin­nan kil­pai­lu­ky­kyi­se­nä. Tar­vit­taes­sa val­mis­tam­me muo­tin, johon voim­me upot­taa tulos­tet­ta­vat tuot­teet. Näin takaam­me saman tulos­tus­laa­dun kai­kil­le tuotteille.

Kysy lisää painomenetelmistämme!